BAMAD GALICIA

Inicio » 2015

Yearly Archives: 2015

Advertisements

As Bibliotecas e o acceso á Información na Axenda 2030 da ONU

sd2030

O 1 de xaneiro de 2016 os gobernos deberán implementar os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentábel da ONU que se prolongarán durante os próximos 15 anos: Axenda 2030.

A IFLA (Federación Internacional de Asociacións de Bibliotecarios e Bibliotecas) e as entidades asinantes da Declaración de Lyon, entre a que se encontra Bamad Galicia, conseguimos que entre os obxectivos da Axenda se incluíse a Meta 16.10: “Asegurar o acceso público á información e protexer as liberdades fundamentais, de conformidade coas lexislacións nacionais e os acordos internacionais” Nestes obxectivos tamén se contemplan a cultura, as TIC e a alfabetización universal.

As bibliotecas e o acceso á información contribúen ao desenvolvemento

O acceso público á información axuda á creación de sociedades do coñecemento e agrupa as instalacións, as TIC, os medios de comunicación e as habilidades informativas que as persoas necesitan para usar eficazmente a información, ademais da preservación que garanta o acceso continuo ás futuras xeracións.

Documento de Bamad Galicia que explica o papel das bibliotecas na Axenda 2030 da ONU (descarregar en pdf)

Axenda2030_Page_1

Axenda2030_Page_2

Axenda2030_Page_3

Advertisements

Orzamentos 2016 da Xunta para Arquivos

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2016 volve reducir, esta vez un 3,39%, a partida dedicada a Arquivos. Desde o ano 2012 a redución foi dun 44%

Estas mínimas dotacións orzamentarias continúan asfixiando os centros e seguen a reducir as posibilidades de levar a cabo unhas políticas arquivísticas adecuadas á realidade do noso país.

Os centros dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia carecen de infraestruturas para exercer as súas funcións e de persoal suficiente, déficits que con este orzamentos xa se fan crónicos.

Nin sequera nun ano electoral as partidas medran, aínda que chama a atención a redución de case todos os conceptos para mellorar a partida dedicada a actividades de difusión. Isto, terá que ver co ano electoral?

A lei de arquivos aprobada en 2014 tampouco parece que estexa a remediar os problemas. Nesta lei está previsto que no prazo de seis meses desde a súa publicación, a Xunta de Galicia regulará a organización e funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia e do Consello de Avaliación Documental de Galicia. E este prazo cumpriuse en abril do 2015, e seguimos sen regulación.

Tamén neste mes de outubro cúmprese o prazo establecido (un ano desde a entrada en vigor) para que consellaría competente en materia de cultura lle propoña ao Consello da Xunta de Galicia a aprobación dun Plan de Arquivos, que avaliará as necesidades de persoal e de infraestruturas dos arquivos do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia, e de momento non coñecemos nada dese plan.

Nesta situación, os profesionais reclamamos da Xunta de Galicia un esforzo en materia de orzamentos para arquivos e que cese esta asfixia económica que supón a mingua orzamentaria,que segue a deteriorar os servizos públicos.

 

Cadros comparativos e gráficos dos últimos cinco anos

Partidas 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) 107.406 107.406 107.406 107.406 111.762
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. adquisicións (6231) 4.972 14.972 14.972 14.972 24.000
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) 8.835 8.835 8.835 8.835 25.000
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) 18.750 30.000 60.000 60.000 167.058
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) 10.850 75.000 75.000 75.000 122.285
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) 0 2.100 2.100 2.100 3.907
Publicacións en materia de arquivos (6286) 6.095 14.095 14.095 14.095 23.000
Obras de conservación de arquivos (6321) 23.000 30.000 30.000 30.000 36.445
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) 141.250 50.000 50.000 50.000 60.000
Total 321.158 332.408 362.408 362.408 573.457

 

Comparativas:

Orzamentos para Arquivos evolución OrzArq2016Total

Orzamentos Arquivos detalle e totalOrzArq2016Partidas

 

 

 

Orzamentos 2016 da Xunta para Bibliotecas

Comunicado de BAMAD Galicia ante os novos orzamentos da Xunta de Galicia para Bibliotecas 2016

 

A semana na que celebramos o Día da Biblioteca, o sábado 24 de Outubro, a Xunta presenta a proposta de Orzamento 2016 de Galicia no que as Bibliotecas volven a ver reducido o seu orzamento.

 

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2016 aínda baixa, con respecto ao 2015, un pouco máis (o 0,05 %) os xa de por si escasísimos recursos para as Bibliotecas. Despois de anos de baixadas moi fortes, de conxelacións, e nun ano electoral no que os orzamentos xerais soben, as bibliotecas de Galicia contarán con menos recursos. Estas mínimas dotacións orzamentarias continúan asfixiando os centros, proceso iniciado hai xa varios anos, e seguen a reducir as posibilidades de levar unas políticas bibliotecarias que se adecúen á realidade do noso país.

Por terceiro ano consecutivo o orzamento está estancado. Esa pequena baixada do 0,05% con respecto ao 2015 refírese á partida de bolsas de formación para futuro persoal bibliotecario e aos Lotes fundacionais, a partida destinada á dotación de bibliotecas de nova creación. Esta baixada na partida de lotes fundacionais vese compensada polo incremento na partida destinada a actividades culturais e de promoción da cultura. Os 40.000€ que se lle retiran a unha incrementan a outra.

Nesta situación vemos que os asuntos pendentes que aínda teñen as bibliotecas galegas non teñen visos de ser superados.

  • A dotación de persoal do Servizo de Bibliotecas e das bibliotecas dependentes da Xunta de Galicia é insuficiente. Cremos que hai que facer unha aposta forte por dotar de persoal profesional o servizo que dirixe a Rede de Bibliotecas de Galicia. Está pendente de rematar e aprobar o Mapa de Bibliotecas públicas de Galicia e os Indicadores de Bibliotecas que, segundo a Lei de Bibliotecas do 2012 terían que ter sido xa creados e aprobados ao pouco de ter aprobado a Lei e que deben ser realizados polo Servizo de Bibliotecas.
  • A Rede de Bibliotecas encóntrase nun proceso de cambio do Software de xestión bibliotecaria que nesta ano 2015 se realiza, principalmente, nas bibliotecas nodais pero que, no 2016, debería abarcar a maioría das demais bibliotecas da Rede.
  • A partida de promoción da lectura e do libro debería ser maior (moi lonxe aínda da partida aprobada en 2012 ao inicio da crise), e esta partida debería contemplar a promoción non só das bibliotecas senón de todo o ecosistema do libro contemplando a relación entre editoriais, librerías e bibliotecas.

Nesta situación, os profesionais reclamamos da Xunta de Galicia un esforzo en materia de dotación nos orzamentos das bibliotecas, centros rendibles social e tamén economicamente, e que cese a asfixia económica que supón a mingua orzamentaria.

A pesar dos recortes nos orzamentos as bibliotecas continuamos traballando. Nesta semana na que celebramos o Día da Biblioteca realizaremos actividades na maioría das bibliotecas do país cumprindo coa nosa obriga de fomentar a educación, o ocio e a cultura a través dos libros e a lectura. Teremos presenza nas redes sociais con #DíadaBiblioteca

Pódense ver algunhas das actividades que se van realizar nas bibliotecas galegas no blogue de Bamad Galicia.

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

A Coruña, 23 de Outubro de 2015

 

Incorporamos cadros comparativos e gráficos dos últimos anos

BIBLIOTECAS:

Partidas 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas formación (4800) 216.940 217.740 217.740 217.740 243.920
Equipamento da rede (mobiliario) (6251) 90.000 90.000 90.000 100.000 64.800
Lotes fundacionais (6281) 560.000 600.000 600.000 650.000 1.500.684
Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322) 60.000 60.000 60.000 100.000 190.000
Promoción da lectura e do libro (6402) 200.000 200.000 200.000 300.000 346.845
Actividades culturais e animación á lectura e bibliotecas (6405) 240.000 200.000 200.000 200.000 250.000
Formación (6400) 10.550 10.500 10.500 10.500 15.000
Total 1.377.490 1.378.240 1.378.240 1.578.240 2.611.249

 

Orzamentos de Bibliotecas evolución de 2012 a 2016

Orzamento12-16

Bibliotecas detalle e total

Total12-16

 

%d bloggers like this: