BAMAD GALICIA

Inicio » 2019 » Abril

Monthly Archives: Abril 2019

Curso de Catalogación de Monografías Modernas

Curso de Catalogación de Monografías Modernas

 • Impartido por Adriana Cousillas Lino (Licenciada en Historia da Arte pola USC e máster en Bibliotecas Dixitais pola UC3M); Yolanda Muelas Patiño (Licenciada en Documentación pola UDC)
 • Modalidade: On-line
 • Datas. 20 de maio ao 16 de xuño
 • Horas: 20h.
 • Prazas: 30
 • Prezo: Socios 70€ / Non socios 100€
 • Programa
 • Programa completo
 • Matrícula

Proposta de Bamad Galicia aos partidos políticos ante as eleccións xerais 2019

Como asociación representativa do sector en Galicia, e Federada a nivel estatal dentro de Fesabid, sentímonos no deber de dirixirnos aos principais partidos políticos que se presentan ás eleccións xerais de abril de 2019 cunha serie de propostas reivindicativas que cremos que poden ser facilmente asumibles polos partidos e que contribuirían á mellora dos servizos culturais, bibliotecas e arquivos, tanto os que conforman as nosas redes e sistemas de ámbito autonómico como os de titularidade estatal.

ARQUIVOS

Posto que sobre os arquivos de Galicia e as diversas redes e sistemas converxe ou pode converxer a acción de distintas administracións, desexamos pór sobre a mesa diferentes necesidades que deben ser abordadas, tanto conxuntamente como desde cada un dos niveis.

En todos os ámbitos administrativos pedímoslles que adopten como propio o lema escollido pola ONU para o día Internacional da muller este 8 de marzo de 2019: Pensemos en igualdade, construamos con intelixencia, innovemos para o cambio, e o apliquen consecuentemente na xestión da totalidade dos arquivos de Galicia. As políticas de igualdade son unha obriga legal, e todos os niveis administrativos deben implicarse no seu desenvolvemento, para permitirnos configurar unha memoria conscientemente construída da que participemos equitativamente as mulleres, tanto como actoras como en canto que traballadoras recoñecidas no noso sector.

No que se refiere á Administración do Estado:

1) En Galicia contamos con arquivos de titularidade estatal y xestión transferida á Comunidade Autónoma: Para estes, a acción da administración do Estado debería centrarse na dotación de edificios adecuados á recollida, custodia e servizo dos fondos, posto que padecen unha carencia crónica de espazo, e están incapacitados para cumprir os seus fins, poñéndose así o Patrimonio Documental do país en risco de perda e destrución, minorando os dereitos da cidadanía en materia de acceso e defensa dos seus dereitos. Necesitamos intervencións áxiles, o Arquivo Histórico Provincial de Ourense aínda non conseguiu estrear a súa nova sede despois de 19 anos de obras.

2) Tamén contamos con Arquivos na nosa comunidade de titularidade e xestión estatal, concretamente os arquivos militares, tanto o Arquivo Militar Intermedio do Noroeste como o Arquivo Naval, ambos os dous con sede en Ferrol. O primeiro, infradotado e polo tanto con dificultades para cumprir as súas funcións de servizo á cidadanía, o segundo directamente sen persoal técnico ao seu cargo. Pedimos ao Estado a súa implicación na dotación non só de infraestruturas, senón tamén de medios materiais e persoais, que poñan en valor a súa inmensa riqueza patrimonial e faciliten á cidadanía o acceso ás fontes documentais, sen esquecer a perspectiva de xénero.

3) Queremos que as novas ferramentas conceptuais de organización e descrición de arquivos se fagan con perspectiva de xénero, e que se negocie a incorporación da mesma nas ferramentas en construción nos ámbitos internacionais onde a administración do Estado nos representa a todas as arquivistas; e que esta perspectiva se aplique ademais á ferramenta PARES, contribuíndo así á visibilización das mulleres non só nos arquivos, senón tamén nos documentos, de forma transversal e non só vinculada a efemérides e a persoas concretas.

Queremos que as mulleres sexan visibles tamén nos foros profesionais, e defendemos a súa presenza neles en igualdade aos compañeiros varóns.

Pedimos ademais que o recentemente creado Observatorio de Igualdade de Xénero do Ministerio de Cultura inclúa os arquivos no seus plans de traballo.

En canto á administración Autonómica:

1) Pedimos unha xestión áxil e eficaz, dotando aos centros propios e aos xestionados do persoal e os medios materiais e tecnolóxicos que lle permitan cumprir non só co seu papel de garantes da custodia patrimonial, senón tamén participar dos procesos de mellora que poñen ao noso alcance as novas tecnoloxías e os novos paradigmas de xestión electrónica.

2) Como medida inmediata, queremos que o Plan de Arquivos, previsto na Lei de Arquivos de Galicia, que levamos esperando 4 anos se presente de inmediato, e que se realice con perspectiva de xénero para todos os procesos arquivísticos.

3) Pedimos ademais recoñecemento da nosa profesión e posta en valor do noso traballo, a través de salarios dignos e niveis adecuados.

4) Queremos apoio loxístico desde a administración autonómica para os arquivos municipais, tan mermados de recursos e tan esquecido, porque consideramos fundamental garantir o dereito da cidadanía de todos os municipios de Galicia á cultura e polo tanto a uns servizos de arquivo que fagan partícipes a todas as personas do uso, desfrute e conservación do patrimonio documental.

Para isto é imprescindible asumir o deber de dotar destes servizos en todos os niveis administrativos e en todos os concellos de Galicia ben como servizos propios, ou ben mancomunalos, compartilos ou xestionalos desde as Diputacións.

Desde a Asociación propoñemos que os partidos políticos asuman o compromiso de que os concellos de máis de 10.000 habitantes dispoñan de Arquivo, con persoal titulado á frente dos mesmos.

En canto á administración local:

No ámbito da administración local, apelamos ao papel das Diputacións como provedoras de servizos de arquivo, tanto para si mesmas como para os concellos pequenos.

No caso das propias diputacións, pedimos que todas elas conten con arquivos e profesionais á súa frente, tanto para poder atender os seus propios fondos como para contribuír á dotación e servizo dos arquivos municipais, dotados de medios económicos e tecnolóxicos adecuados.

E concretamente en materia de arquivos municipais, situados no corazón do nivel administrativo máis próximo á cidadanía, moitas veces carentes de recursos para prover as súas necesidades, é preciso dotar os arquivos, existentes ou de nova creación no concello, de instalacións adecuadas para o desenvolvemento dos servizos, e facilitarlles medios materiais, tecnolóxicos e persoais para poder xestionalos, visibilizándoos e difundíndoos para que a cidadanía coñeza a importancia destes servizos para a cultura, a educación, a formación, o ocio, a garantía de dereitos e para a conservación e difusión da memoria das localidades.

BIBLIOTECAS

No que se refiere á Administración do Estado:

En Galicia contamos con bibliotecas de titularidade estatal e xestión transferida á comumidade autónoma. Para estas bibliotecas a acción da administración do Estado debería centrarse nos seguintes puntos:

1) Unha biblioteca Pública do Estado en Vigo: sabemos que xa se realizaron reunións e visitas á cidad co obxectivo de escoller o mellor emprazamento para unha biblioteca pública do Estado. Desde a nosa asociación solicitamos que non se abandone o tema, que se aborde o máis rápido posible coa finalidade de que a cidade máis poboada de Galicia poda contar en breve cun servizo bibliotecario adecuado, dotado dunhas instalacións, persoal e servizos acordes á cidade.

2) Favorecer a posta en marcha e traslado da súa xestión á Xunta de Galicia do novo edificio da biblioteca pública de Ourense, que acumula xa 19 anos de demora.

3) Establecemento dunha verdadeira política de estado en materia de coordinación de bibliotecas que teña como fin primordial corrixir as desigualdades que existen no acceso a servizos bibliotecarios suficientes e de calidade. Ao redor de uns 3000 municipios do estado, decenas no caso de Galicia, carecen de servizo bibliotecario. A lectura e o acceso á información é un dereito de toda a cidadanía polo que os poderes públicos deberán velar por el, posibilitando que toda a cidadanía, con independencia do lugar onde resida, teña acceso á lectura e á información, á formación e ao ocio. As bibliotecas son as institucións públicas que mellor poden axudar a que todas e todos gocemos deste dereito.

4) A inclusión das bibliotecas e do resto das institucións da memoria nas accións encamiñadas á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 das Nacións Unidas. As bibliotecas como lugares para a liberdade, o encontro, a solidariedade, a educación ao longo da vida, a convivencia cidadá, a cultura, a información e a creatividade, poden axudar a corrixir as desigualdades sociais e contribuír ao cumprimento de moitas das metas e obxectivos da Axenda 2030.

5) A mellora da coordinación bibliotecaria en todo o territorio estatal, desenvolvendo as leis estatais de maneira que se recollan estándares de servizo público en materia de bibliotecas e responsabilidades de financiamento.

6) Recuperación do nivel de financiamento das bibliotecas nos Orzamentos Xerais do Estado aos niveis anteriores á crise.

En canto á administración local:

No ámbito da administración local, apelamos ao papel das Diputacións como provedoras de servizos de bibliotecas para os concellos pequenos.

Desde a asociación propoñemos que os partidos políticos asuman o compromiso de que os concellos de máis de 5.000 habitantes dispoñan de Biblioteca propia (como esixe a lexislación).

En materia de bibliotecas municipais, moitass veces carentes de recursos para desenvolver as súas actividades, é preciso dotar as bibliotecas, existentes ou de nova creación no concello, de instalacións adecuadas para o desenvolvemento dos servizos, e facilitarlles medios materiais, tecnolóxicos e persoais para poder xestionalos, visibilizándoos e difundiéndoos para que a cidadanía coñeza a importancia destes servizos para a cultura, a educación, a formación, o ocio, a garantía de dereitos e para a conservación e difusión da memoria das localidades.

Na Coruña a 17 de Abril de 2019

Abril 2019, mes do libro

Abril, mes do Libro

En Abril celebramos dúas datas importantes para as bibliotecas o Día do Libro infantil e Xuvenil, o 2 de Abril, e o Día do Libro, 23 de Abril.

O Día do Libro Infantil e Xuvenil é fomentado polo IBBY (International Board on Books for Young People) e levado aos distintos territorios polas organización do libro infantil e xuvenil. No caso Galego a actividade é fomentada por Gálix e cada ano o IBBY encárgalle o manifesto e a ilustración a unha das organizacións nacionais que forman parte da organización. Este ano o Manifesto “Os libros fannos acougar” e a a ilustración foron realizados pola organización lituana: texto e ilustración de Kestutis Kasparavicius.

Gálix, a asociación galega do libro infantil e xuvenil, prepararou a actividade Selfie LIX s ás que se suman bibliotecas, librarías, asociacións e centros escolares.

 

Actividades nas Bibliotecas Galegas para celebrar os días do libro do mes de abril (en contrución):

Ames: Bibliotecas Municipais:

 • 22 de Abril: Contacontos nas parroquias: Maruxa, Aguapesada, 18h., maiores de 3 anos
 • 22 de Abril: Contacontos o Lobo con botas con Biosbardos, Biblioteca de Bertamiráns, 17.30h., maiores de 3 anos
 • 22 de Abril: presentación do libro A fada pirata con Carlos Labraña, Biblioteca do Milladoiro, 17.30h., maiores de 3 anos
 • 23 de Abril: Contacontos nas parroquias: Maruxa, Bugallido, 18h., maiores de 3 anos
 • 23 de Abril: Obradoiro creativo na biblioteca do Milladoiro, 17h., maiores de 6 anos
 • 24 de Abril: contacontos: 1, 2, 3… empeza o contiño, Biblioteca de Bertamiráns, 17.30h., maiores de 3 anos
 • 25 de Abril: contacontos: 1, 2, 3… empeza o contiño, Biblioteca do Milladoiro, 17.30h., maiores de 3 anos
 • 26 de Abril: Obradoiro creativo na biblioteca de Bertamiráns, 17h., maiores de 6 anos
 • Sábado 27 de Abril: Literatura na praza do Concello de Bertamiráns, de 17 a 21h.
  • Actividades permanentes:
   • Exposición e venda de libros e xogos
   • Recuncho da lectura
   • Obradoiro de flores de papel
  • 17.30h:
   • Presentación do libro do XV Certame Literario Concello de Ames
   • Contacontos teatralizado a cargo de Teatro Calavewra: O cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa
  • 18.30h: Mesa redonda: Literatura actual e autores locais con María Sández, Inma López Silva e Carlos Negro
  • 19h: actuación de Paco Nogueiras con Brinca Vai! De aquí a acolá!

 

A Coruña: Biblioteca Pública Miguel González Garcés

 • 16 de marzo a 15 de abril: Exposición fotográfica PACÍFICO. Unha viaxe aos confíns do home, de Daniel Landa
 • Agasallos para as persoas que leven préstamos entre o 2 e o 23 de abril
 • 2 ao 30 de Abril: Mostra Bibliográfica “En abril, Libros Mil”
 • 2 ao 30 de Abril: Mostra Bibliográfica AbrilLIBRO na sala infantil
 • 6 de Abril: Cans e letras, programa de lectura con cans adestrados, ás 12 e 13h., para maiores de 5 anos
 • 11 e 12 de Abril: Concerto de Violín e Violonchelo. Método Suzuki. A Coruña, ás 18h.
 • 13 de Abril: maxia Ilusiona-te con David Méndez, 12h., para maiores de 3 anos.
 • Do 16 ao 30 de Abril: Exposición “350 anos da ofrenda do antigo Reino de Galicia a Xesús Sacramentado”
 • 20 de Abril: Cans e letras, programa de lectura con cans adestrados, ás 12 e 13h., para maiores de 5 anos
 • 23 de Abril: visitas extraordinarias á biblioteca ás 12 e 17h.
 • 26 de Abril: Encontro O OASIS DAS PALABRAS: Encontro entre dúas poetas, ás 18,30h.
 • 27 de Abril: contacontos Lonxedetodo, un modelo de comunidade con TrinkeTrinke, ás 12h., maiores de 3 anos.

Programa completo

 

O Grove: Biblioteca Municipal:

 • 6 de Abril: Escape room: A praia dos afogados, ás 11h., para maiores de 16 anos, na biblioteca do Grove
 • 10 de Abril: Cores, contos e rock’n’roll con Pakolas, ás 11.30h., para público infantil, na biblioteca do Grove
 • 12 de Abril: Contacontos con Migallas Teatro, ás 11.30h., para público infantil, na Axencia de lectura de San Vicente
 • 13 de Abril: Festival de maxia: A maxia da lectura con Luigi Ludus, ás 18h. na Casa da cultura Lueiro Rey
 • 14 de Abril: Festival de maxia: Got rock con Francis Zafrilla, ás 18h. na Casa da cultura Lueiro Rey
 • 23 de Abril: Contacontos con TrinkeTrinke, ás 18h. na biblioteca do Grove
 • 26 de Abril: Canta miña pedra, canta con Xoán Curiel e Charo Pita, de 6 a 12 anos, na Casa da cultura Lueiro Rey
 • 27 de Abril: Contacontos con Raquel Queizás, ás 11.30h. na Axencia de Lectura de San Vicente

 

Oleiros: Rede de bibliotecas Municipais:

En Abril libros Mil

Día do libro infantil e xuvenil

 • 2 a 9 de Abril contacontos e actividades de narración oral nos centros escolares:
  • Animaliños con Ramiro Neira
  • Saltón no camiño e outras historias de ratiños con Charo Pita
  • Contiario con Pablísimo
  • Oficina de obxectos perdidos con Ramiro Neira
  • O Pucheiro da señora Emilia con Charo Pita
 • 3 de Abril: contacontos O xornal de lonxedetodo con TrinkeTrinke, maiores de 4 anos, biblioteca de Santa Cruz
 • 4 de Abril: contacontos Chimpo de ra con Raquel Queizás, 18.30h., de 1 a 3 anos, na biblioteca de Rialeda
 • 5 de Abril: contacontos Dado o Duende con Eduvía, 18.30h. maiores de 4 anos, na biblioteca de Nós
 • 8 de Abril: contacontos Debaixo das tellas hai unha anduriña con Paula Carballeira, 18.30h., maiores de 4 anos, biblioteca de Dorneda
 • 9 de Abril: contacontos Lonxedetodo, un modelo de comunidade con TrinkeTrinke, 18.30h., maiores de 3 anos, na biblioteca de Oleiros
 • 10 de Abril: contacontos O berce das verbas con Caxoto, 18.30h, de 1 a 3 anos, na biblioteca de Santa Cruz
 • 11 de Abril: obradoiro Un día de clase en Howarts, 17.30h., a partir de 6 anos, na biblioteca de Rialeda
 • 11 de Abril:contacontos Lonxedetodo, un modelo de comunidade con TrinkeTrinke, 18.30h., maiores de 3 anos, na biblioteca de Lorbé
 • 12 de Abril: obradoiro de debuxos animados con Manel Cráneo, 17.30h., a partir de 6 anos, na biblioteca de Mera

Programa completo

 

Día internacional do libro

 • 23 de Abril a 3 de maio: actividades dirixidas a centros escolares:
  • O bo, se breve… achegamento á microficción con María Isabel Andrés Llamero, Biblioteca de Perillo
  • Contos escollidos de Emilia Pardo Bazán con Soledad Felloza, Biblioteca de Santa Cruz
  • Oficina de obxectos perdidos con Rodrigo Neira, Biblioteca de Perillo
  • Voar sen medo de Agustín Fernández Paz con Chus Álvarez, nas bibliotecas de Santa Cruz e Perillo
  • Cervantes Vs Shakespeare con Caxoto, na Biblioteca de Santa Cruz
  • Rato canguro con TrinkeTrinke, nas bibliotecas de Santa Cruz e Perillo
  • Pártome e móndome: Os textos humorísticos con María Isabel Andrés LLamero, na biblioteca de Oleiros
  • Continentes con Chus Álvarez, na biblioteca de Santa Cruz
  • A Odisea con Charo Pita, na Biblioteca de Oleiros
  • O corazón delator e outros contos de Edgar Allan Poe con Soledad Felloza, na biblioteca de Santa Cruz
 • 23 de Abril: O corazón envolto en papel, con  Paula Carballeira, 18,30h., máis de 3 anos, Biblioteca de Oleiros
 • 24 de Abril: Que ven o lobo! con Charo Pita, 18,30h., maiores de 4 anos, Biblioteca de Santa Cruz
 • 25 de Abril: O xornal de Lonxedetodo con TrinkeTrinke, 18,30h., maiores de 4 anos, Biblioteca de Rialeda
 • 25 de Abril: Fórmula máxica para atopar tesouros, con Soledad Felloza, 18,30h. , maiores de 3 anos, Biblioteca de Lorbé
 • 26 de Abril: Contos e contos e máis contos con Ramiro Neira, 18,30h., de 1 a 3 anos, Biblioteca de Mera
 • 26 de Abril: Levántate Xan! con Caxoto, 18,30h., de a 3 anos, Biblioteca de Nós
 • 29 de Abril: Quen dixo medo con Charo Pita, 18,30h., 1 a 3 anos, Biblioteca de Dorneda
 • 2 de Maio: A durmir! con Ramiro Neira, 18,30h., de 1 a 3 anos, Biblioteca de Rialeda

Programa completo

 

Ortigueira: Biblioteca municipal Juan Fernández Latorre

 • 2 de Abril: Obradoiro con Elmer, de 3 a 5 anos, 17.30h.
 • 2 de Abril: agasallo de marcapáxinas durante toda a xornada
 • 3 de Abril: obradoiros de iniciacióna scrapbook con Alúa Cid, 16.30h., público mozo e adulto
 • 10 de Abril: obradoiros de iniciacióna scrapbook con Alúa Cid, 17.30h., maiores de 6 anos
 • 15-17 Abril: obradoiro de tecnoloxía beebot+zowi+minecraft con Trainnova, 10h e 12h., maiores de 8 anos
 • 16 de Abril: contacontos O xogo de nano con Raquel Queizás, 18h., de 1 a 4 anos.
 • 23 de Abril: séntate a ler: libros de agasallo en zonas públicas do concello
 • 23 de Abril: agasallo de bolsas para o préstamo

 

Redondela: Bibliotecas Municipais:

 • 1 a 25 de Abril: Exposición “O Principiño ao redor do Mundo“, a colección de Carlos Casares
 • 11 de Abril: Descubrindo a Jane Goodall: contacontos con Olga Cuervo, maiores de 3 anos
 • 12 de Abril: Gala de peche do 50º aniversario das Bibliotecas municipais de Redondela
 • 22 de Abril: Acto de nomeamento da Biblioteca de Chapela co nome da poeta Xela Arias

 

Sada: Biblioteca municipal Ramón Suárez Picallo

 • 17 de abril: Visita guiada para ASPADISOL (As. Padres Discapacitados Psíquicos de Oleiros), 12h
 • 22 de Abril: Visita escola infantil A Galiña Azul, 10,30h.
 • 23 de Abril: 1º Maratón de contos durante todo o día
 • 26 de Abril: As nosas historias con Olga Abad, obradoiro de sombras chinesas con historias da narración oral galegas, 18h., de 5 a 8 anos.
 • 27 de Abril: Paxariños con TrinkeTRinke teatro, 11.30h., de 1 a 3 anos.

Programa completo

 

Santiago de Compostela: Biblioteca Pública Ánxel Casal:

 • 1 a 30 de abril: Mostra bibliográfica de Andersen na sala infantil.
 • 2 de Abril: Lectura do Manifesto do Día internacional do libro infantil e xuvenil, ás 18.30h. e espectáculo musical Radio BuleBule con Paco Nogueiras.
 • 6 de Abril: “En abril….augas….non, contos mil!!!” con Soledad Felloza, ás 12h., para maiores de 3 anos.

Programa completo Día do Libro Infantil

 • 8 a 30 de Abril: mostra bibliográfica: bibliofilias da tribo
 • 15 a 30 de Abril: Mostra “Antonio Fraguas, memoria dun soño. Viaxe a unha Galicia orgullosa de si
  mesma”
 • 20 de Abril: contacontos Tecendo soños con Lisístrata, 12h., maiores de 3 anos
 • 23 de Abril: charla Como acabar dunha vez por todas coa literatura galega con Diego Ameixeiras, 19.30h.
 • 23 de Abril: visita guiada, 12h.
 • 24 de Abril: sorteo de lotes de libros entre as persoas que leven préstamos o día 23.
 • 25 de Abril: Escape room de Harry Potter: espada de Azkaban con Antón Carro, 18.30h., de 6 a 12 anos.
 • 27 de Abril: Cantos libros que contar! con Ana Carreira, 12h., maiores de 3 anos
 • Convocatoria do IX concurso de carteis das Letras Gaegas, até o 13 de maio

Programa completo do Día do Libro

 

Sober: Biblioteca municipal

 • 3 de Abril: presentación de O alén dos Barqueiros de Anxo Muíños, 19h. no Clube de Lectura Pintos de Castinande, 19h.
 • 5 de Abril: Mostra bibliográfica de Andersen e En Sober hai moito conto, contos populares coa participación da veciñanza
 • 10 de Abril: Sober ten moito conto! con Teresa Grau, 19.30h.
 • 12 de Abril: Que lemos en Sober? mural realizado polos usuarios con fotografías das lecturas preferidas.
 • 23 de Abril: Excursión ao Courel e visita á Fundación Uxío Novoneyra, 10h.
 • 26 de Abril: VII Mercadillo de libros
 • Venres de abril de 16 a 19h. as lecturas do mes

Programa completo

 

Vigo: Biblioteca municipal Neira Vilas

 

Vigo: Biblioteca Pública Juan Compañel:

 • Do 2 ao 30 de Abril: Exposición e mostra bibliográfica “Libros e cidade”
 • 3 de Abril: presentación do libro “La magia de los viajes” de Gregorio Mallo Pérez, 19h.
 • 23 de Abril: Visitas guiadas, ás 12 e 18h.
 • 23 de Abril: Cantos libros que contar! con Ana Carreira, 18h.

 

Xermade: Biblioteca Municipal:

 • 5 de Abril, ás 18h.
  • Lectura do Manifesto polo Día internacional do libro infantil e xuvenil
  • Contos na primavera con Celtia Figueiras Rama, maiores de 2 anos
  • Entrega de Premios do Certame de Poesía Infantil “Nadal 2018” e lectura dos poemas premiados

 

%d bloggers like this: