BAMAD GALICIA

Inicio » 2019 » Maio

Monthly Archives: Maio 2019

Día Internacional dos Arquivos, #IAW2019: actividades

Día Internacional dos Arquivos 2019

O día 9 de xuño de 1948 estableceuse o Consello Internacional de Arquivos (ICA) baixo os auspicios da UNESCO. Na Asamblea Xeral do ICA de 2007, elixiuse ese día para adicar aos arquivos co obxectivo de  poñer en valor as súas funcións e salientar a súa importancia na sociedade.

Este ano o tema é “Deseñar arquivos no século XXI”

A campaña incide sobre o rol de nosa profesión no Século 21 onde arquivistas, xestores documentais e profesionais da información, con independencia do sector ao que pertenzan (público ou privado) ou da rama profesional,  xogan un papel vital na xeración de oportunidades que permitan o desenrolo dun deseño humanista en beneficio dos cidadáns e da comunidade en xeral.

O ICA/CIA anímamos a compartir a nosa visión dos arquivos e da profesión. Así mesmo anima a utilizar #IAW2019 para visibilizar as actividades dos arquivos nas redes sociais.

Tamén podemos difundir os eventos que se farán nas distintas organizacións no Programa da Semana Internacional dos Arquivos

Actividades nos arquivos galegos: (en construción)

Como en anos anteriores os arquivos galegos realizan actividades abertas á sociedade para visibilizar o seu traballo, os seus profesionais, as súas instalacións e os seus fondos:

Arquivo de Galicia

A inauguración do Día dos Arquivos  será o día 7 e arredor dela haberá actividades como:

 • Xornadas de portas abertas ao Arquivo de Galicia e visitas guiadas á exposición os días 7, 10, 11, 12, 13 e 14 de xuño, entre 9-14 h., cunha duración aproximada: 1 h.
 • Visitas guiadas á exposición dende o 10 de xuño ata que se clausure, cunha duración de 45 minutos.

 

Lugo: Arquivo Histórico Provincial:

 • luns 3 de xuño: Difusión de Documentos singulares, centrado no Livro da Montaría de D. Jôao I, rei de Portugal, que se escribiu século XV. Contarase a historia deste documento e da recente incorporación dunha folla que se atopou en Monforte no 2013 e que se dera por perdida; ademais poderanse ver os orixinais expostos. 19h.
 • Do 3 ao 7 de xuño semana de portas abertas para coñecer o centro e os documentos que custodia.

 

Lugo: Arquivo Territorial da Xunta:

 • Venres 7 de xuño: visitas guiadas ás 10 e 12h.

 

A Coruña: Arquivo do Reino de Galicia:

 • mércores 5 de xuño:
  • obradoiro de encadernación copta, 17h.
  • visita guiada, 18h
 •  xoves 6 de xuño
  • obradoiro de encadernación copta, 11h.
  • visita guiada, 13h.
  • obradoiro básico de investigación: os tratamentos médicos no século XVIII, 17 h.
 • venres 7 de xuño:
  • obradoiro básico de investigación: os tratamentos médicos no século XVIII, 11 h.

 

 

Pontevedra: Arquivo Histórico Provincial:

 •  xoves 6 e venres 7 de xuño, 12 h.:
  • xornada de portas abertas. Visitas guiadas e mostra de documentos sobre fontes para o estudo da emigración no AHHPo
 • venres 7 de xuño: conferencia e velada musical, 19h.:
  • conferencia: a exposición das mulleres galegas no Uruguai: fontes para a súa historia, impartida pola profesora da USC Pilar Cagiao Vila
  • velada musical: Jorgelina Piana acompañada á guitarra por Antón Leiro, trasladaranos alén do océano cos seus tangos e milongas.

 

Pontevedra: Arquivo Municipal:

 • Exposición ENTRE DÚAS AUGAS. PONTEVEDRA 1930-1940.
  Instalada no Pazo da Cultura, visitable ata o 7 de xullo.
 • Día 11 de xuño, ás 19,30 h., na Casa da Campá, sede do Vicerrectorado, rúa Don Filiberto, conferencia do profesor Anxo Serafín PORTO UCHA, DOS MODELOS EDUCATIVO: LA ESCUELA REPUBLICANA Y LA DEL NACIONAL-CATOLICISMO.
 • Día 28 de xuño, 21 h., Teatro Principal, representación teatral da compañía Avelaiña Teatro, que porá en escea A SEÑORA LOLA. Entrada gratuita.
 • A confirmar durante este mes, a presentación do Catálogo da exposición ENTRE DÚAS AUGAS. PONTEVEDRA 1930-1940.

 

Ourense: Arquivo Histórico Provincial:

Santiago de Compostela: Arquivo Histórico Universitario

Celebra o venres 7 o Día Internacional dos Arquivos cunha visita guiada. Organiza tamén o I Encontro de Investigadores do Arquivo Histórico Universitario de Santiago

http://xornal.usc.gal/xornal/acontece/2019_06/noticia_0031.html

Proposta de Bamad Galicia aos partidos políticos ante as eleccións municipais 2019

Como asociación representativa do sector en Galicia, e Federada a nivel estatal dentro de Fesabid, sentímonos na obriga de nos dirixirmos aos principais partidos políticos que se presentan ás eleccións municipais de maio de 2019 cunha serie de propostas reivindicativas que cremos que poden ser facilmente asumibles polos partidos e que contribuirían á mellora dos servizos culturais, bibliotecas e arquivos, dos nosos concellos.


En primeiro lugar consideramos fundamental garantir o dereito da cidadanía de todos os concellos de Galicia á cultura e polo tanto a uns servizos de arquivo e biblioteca que fagan partícipes a todas as persoas do uso, goce e conservación do patrimonio documental e bibliográico.

Para isto é imprescindible asumir a obriga de dotar destes servizos a todos concellos de Galicia ben como servizos propios, ou ben mancomunalos, compartilos ou xestionalos desde as Deputacións.

Desde a asociación propoñemos que os partido políticos asuman o compromiso de que os concellos de máis 5.000 habitantes dispoñan de Biblioteca propia (como esixe a lexislación), e de Arquivo os concellos de máis de 10.000 habitantes, con persoal titulado á frente dos mesmos.

Os concellos de menos habitantes deben contar tamén con estes servizos.

 

Para acadar estes obxectivos e que a veciñanza poda acceder aos servizos de arquivo e biblioteca é fundamental:

1) Dotar os arquivos e bibliotecas, existentes ou de nova creación no concello, de instalacións adecuadas para o desenvolvemento dos servizos.

Referímonos tanto aos edificios compartidos ou independentes nos que se asentan estes servizos como ás instalacións internas, dotándoas de mobiliario, equipamento informático e técnico para o desenvolvemento das funcións e do traballo no servizo: isto quere dicir:

 • Edificios ou espazos adaptados ás necesidades dos servizos que van facilitar á cidadanía.
 • Mobiliario suficiente e adecuado para almacenar os depósitos, fondos e materiais así como para desenvolver os servizos técnicos e a atención ao público.
 • Medidas de seguridade e conservación ante posibles desperfectos da documentación e do material conservado e posto a disposición do público.
 • Infraestrutura tecnolóxica adecuada con equipamentos informáticos actualizados tanto en software como en hardware, con programas informáticos adecuados para desenvolver adecuadamente os procesos técnicos, con acceso web para a institución: web propia ou compartida co concello, acceso e difusión dos servizos a través de blogues e redes sociais e facilitando o acceso da cidadanía á internet mediante wi?i funcional.

2) Compromiso das administracións para dotar de servizos de biblioteca os concellos de menos de 5.000 habitantes e de servizo de arquivos aos concellos de menos de 10.000 habitantes.

 • É necesario que as Deputacións establezan plans de desenvolvemento destes servizos contribuíndo a prestar servizos naqueles lugares onde non existen.
 • As Deputacións deberían contribuír a dotar estes servizos do persoal adecuado mediante a creación de plans de promoción, contratación, bolsas de traballo…
 • Implicación da Xunta de Galicia e das Deputación que contribúan conxuntamente a prestar estes servizos, ou dotar de persoal, servizos móbiles, itinerantes… que leven estes servizos ás localidades onde non existan. É imprescindible a racionalización dos servizos de biblioteca e arquivo naqueles lugares menos dotados: con servizos comarcalizados/territorializados que poidan levar á súa área de influencia os servizos demandados pola cidadanía.

3) Dotación de persoal técnico adecuado para a realización das tarefas técnicas necesarias no servizo.

 • Recollida das características do persoal nas RPT, nos convenios e nos documentos de relación laboral onde se establezan as funcións deste persoal.
 • O persoal debe ser o adecuado e necesario para realizar as funcións técnicas e a atención ao público dos servizos. Isto significa que deberá ser o suficiente en número, titulacións e nas características das funcións a realizar.

4) Orzamentos suficientes e autónomos.

 • É necesario dotar os arquivos e bibliotecas de autonomía e capacidade para xestionar os seus orzamentos, sobre todo no que se re?ire á adquisición de fondos, á dotación de novos servizos, á adquisición de equipamentos necesarios e para a difusión dos seus fondos.

5) Autonomía dos servizos, dentro das normas institucionais, dotándose de Regulamentos propios e de Cartas de Servizo que determinen a relación entre os servizos e os usuarios ou a cidadanía en xeral.

6) Clarificación dos servizos dentro dos organigramas institucionais.

Recoñecemento institucional da importancia do papel que xogan as institucións da memoria no acceso á cultura, á educación e á formación da cidadanía e que permiten a conservación e a difusión da memoria local.

7) Facilitar o acceso da cidadanía mediante sinalética clara na localidade que indique os lugares onde se encontran estes servizos e a adaptación dos servizos á mobilidade das persoas con diferentes capacidades.

8) Visibilizar os servizos e as institucións da memoria nas páxinas web e nas publicacións municipais.

9) Cumprir as leis, normas e recomendacións que se reJiran ás bibliotecas e arquivos.

A autonomía e potestade organizativa e administrativa dos concellos non debería servir de escusa para non cumprir as normativas que afectan a estas institucións.

 • Normas que afectan á organización dos servizos e o persoal co que deberían contar para poder ofrecer servizos de calidade á cidadanía.
 • As normas relativas aos espazos e instalacións e o mantemento de servizos, da conservación e preservación dos documentos e obxectos conservados nas institucións.

10) Por último, pero non menos importante: difundir os arquivos e as bibliotecas ante a cidadanía mediante actividades dirixidas a diferentes sectores da poboación e ao mundo asociativo da localidade e, principalmente, ante os centros escolares, de maneira que se dea a coñecer a importancia destes servizos para a cultura, a educación, a formación, o ocio e para a conservación e difusión da memoria da localidade.

 

Na Coruña a 13 de maio de 2019

Día Internacional dos Museos, DIM 2019

Día Internacional dos Museos, 18 de maio 2019: #DIM2019

O Consello Internacional de Museos (ICOM) declarou en 1977 o 18 de maio coma o Día Internacional dos Museos (DIM), para concienciar ao público sobre o papel dos museos no desenrolo da sociedade.  En 2019 este día xirará en torno ao tema: «Os museos como eixes culturais: O futuro da tradición».

O papel dos museos na sociedade está a cambiar, antes serán consideradas institucións estáticas e agora actualízanse para ser máis interactivos, centrados na audiencia, orientados á comunidade, flexibles, adaptables e móbiles. Convertéronse en eixes culturais que funcionan como plataformas onde a creatividade combínase co coñecemente e onde os visitantes poden co-crear, compartir e interactuar.

Á vez que preservan as súas misión principais (recolección, conservación comunicación, investigación, exhibición), os museos transformaron as súas prácticas para achegarse ás comunidades ás que serven. Hoxe buscan formas innovadoras de abordar problemas e conflitos sociais contemporáneos. Actuando a nivel local, os museos tamén poden defender e mitigar problemas de escala global, encarando de maneira activa aos desafíos que afronta a nosa  sociedade. Como institucións no corazón das comunidades, teñen o poder de establecer un diálogo entre culturas, de construír pontes para un mundo pacífico e de definir un futuro sostible.

%d bloggers like this: