BAMAD GALICIA

Inicio » Centros de Documentación

Category Archives: Centros de Documentación

20 anos de APEI

A Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) está de aniversario, celebrando 20 anos da súa constitución.

APEI é a nosa asociación irmá en Asturias coa que compartimos participación en Fesabid,  e coa que temos colaborado en diferentes actividades e grupos de traballo.

Con motivo da celebración do seu aniversario organizan as xornadas 20 años APEI o sábado 5 de outubro en Oviedo, na que convidaron a asistir a varias asociacións, entre elas Bamad Galicia, que participará nunha mesa redonda que versará sobre o asociacionismo profesional. Ademais de mesas redondas haberá unha actividade formativa sobre o fortalecemento das asociacións a cargo de Alicia Sellés, presidenta de Fesabid. E contará tamén coa participación de destacados profesionais da documentación e información como José Antonio Merlo, Eva Méndez ou María Jesús del Olmo.

A actividadade está dirixida a persoas asociadas e tamén a profesionais e persoas interesadas na profesión, e pódese inscribir neste formulario.

 

 

Advertisements

Proposta de Bamad Galicia aos partidos políticos ante as eleccións municipais 2019

Como asociación representativa do sector en Galicia, e Federada a nivel estatal dentro de Fesabid, sentímonos na obriga de nos dirixirmos aos principais partidos políticos que se presentan ás eleccións municipais de maio de 2019 cunha serie de propostas reivindicativas que cremos que poden ser facilmente asumibles polos partidos e que contribuirían á mellora dos servizos culturais, bibliotecas e arquivos, dos nosos concellos.


En primeiro lugar consideramos fundamental garantir o dereito da cidadanía de todos os concellos de Galicia á cultura e polo tanto a uns servizos de arquivo e biblioteca que fagan partícipes a todas as persoas do uso, goce e conservación do patrimonio documental e bibliográico.

Para isto é imprescindible asumir a obriga de dotar destes servizos a todos concellos de Galicia ben como servizos propios, ou ben mancomunalos, compartilos ou xestionalos desde as Deputacións.

Desde a asociación propoñemos que os partido políticos asuman o compromiso de que os concellos de máis 5.000 habitantes dispoñan de Biblioteca propia (como esixe a lexislación), e de Arquivo os concellos de máis de 10.000 habitantes, con persoal titulado á frente dos mesmos.

Os concellos de menos habitantes deben contar tamén con estes servizos.

 

Para acadar estes obxectivos e que a veciñanza poda acceder aos servizos de arquivo e biblioteca é fundamental:

1) Dotar os arquivos e bibliotecas, existentes ou de nova creación no concello, de instalacións adecuadas para o desenvolvemento dos servizos.

Referímonos tanto aos edificios compartidos ou independentes nos que se asentan estes servizos como ás instalacións internas, dotándoas de mobiliario, equipamento informático e técnico para o desenvolvemento das funcións e do traballo no servizo: isto quere dicir:

 • Edificios ou espazos adaptados ás necesidades dos servizos que van facilitar á cidadanía.
 • Mobiliario suficiente e adecuado para almacenar os depósitos, fondos e materiais así como para desenvolver os servizos técnicos e a atención ao público.
 • Medidas de seguridade e conservación ante posibles desperfectos da documentación e do material conservado e posto a disposición do público.
 • Infraestrutura tecnolóxica adecuada con equipamentos informáticos actualizados tanto en software como en hardware, con programas informáticos adecuados para desenvolver adecuadamente os procesos técnicos, con acceso web para a institución: web propia ou compartida co concello, acceso e difusión dos servizos a través de blogues e redes sociais e facilitando o acceso da cidadanía á internet mediante wi?i funcional.

2) Compromiso das administracións para dotar de servizos de biblioteca os concellos de menos de 5.000 habitantes e de servizo de arquivos aos concellos de menos de 10.000 habitantes.

 • É necesario que as Deputacións establezan plans de desenvolvemento destes servizos contribuíndo a prestar servizos naqueles lugares onde non existen.
 • As Deputacións deberían contribuír a dotar estes servizos do persoal adecuado mediante a creación de plans de promoción, contratación, bolsas de traballo…
 • Implicación da Xunta de Galicia e das Deputación que contribúan conxuntamente a prestar estes servizos, ou dotar de persoal, servizos móbiles, itinerantes… que leven estes servizos ás localidades onde non existan. É imprescindible a racionalización dos servizos de biblioteca e arquivo naqueles lugares menos dotados: con servizos comarcalizados/territorializados que poidan levar á súa área de influencia os servizos demandados pola cidadanía.

3) Dotación de persoal técnico adecuado para a realización das tarefas técnicas necesarias no servizo.

 • Recollida das características do persoal nas RPT, nos convenios e nos documentos de relación laboral onde se establezan as funcións deste persoal.
 • O persoal debe ser o adecuado e necesario para realizar as funcións técnicas e a atención ao público dos servizos. Isto significa que deberá ser o suficiente en número, titulacións e nas características das funcións a realizar.

4) Orzamentos suficientes e autónomos.

 • É necesario dotar os arquivos e bibliotecas de autonomía e capacidade para xestionar os seus orzamentos, sobre todo no que se re?ire á adquisición de fondos, á dotación de novos servizos, á adquisición de equipamentos necesarios e para a difusión dos seus fondos.

5) Autonomía dos servizos, dentro das normas institucionais, dotándose de Regulamentos propios e de Cartas de Servizo que determinen a relación entre os servizos e os usuarios ou a cidadanía en xeral.

6) Clarificación dos servizos dentro dos organigramas institucionais.

Recoñecemento institucional da importancia do papel que xogan as institucións da memoria no acceso á cultura, á educación e á formación da cidadanía e que permiten a conservación e a difusión da memoria local.

7) Facilitar o acceso da cidadanía mediante sinalética clara na localidade que indique os lugares onde se encontran estes servizos e a adaptación dos servizos á mobilidade das persoas con diferentes capacidades.

8) Visibilizar os servizos e as institucións da memoria nas páxinas web e nas publicacións municipais.

9) Cumprir as leis, normas e recomendacións que se reJiran ás bibliotecas e arquivos.

A autonomía e potestade organizativa e administrativa dos concellos non debería servir de escusa para non cumprir as normativas que afectan a estas institucións.

 • Normas que afectan á organización dos servizos e o persoal co que deberían contar para poder ofrecer servizos de calidade á cidadanía.
 • As normas relativas aos espazos e instalacións e o mantemento de servizos, da conservación e preservación dos documentos e obxectos conservados nas institucións.

10) Por último, pero non menos importante: difundir os arquivos e as bibliotecas ante a cidadanía mediante actividades dirixidas a diferentes sectores da poboación e ao mundo asociativo da localidade e, principalmente, ante os centros escolares, de maneira que se dea a coñecer a importancia destes servizos para a cultura, a educación, a formación, o ocio e para a conservación e difusión da memoria da localidade.

 

Na Coruña a 13 de maio de 2019

Proposta de Bamad Galicia aos partidos políticos ante as eleccións xerais 2019

Como asociación representativa do sector en Galicia, e Federada a nivel estatal dentro de Fesabid, sentímonos no deber de dirixirnos aos principais partidos políticos que se presentan ás eleccións xerais de abril de 2019 cunha serie de propostas reivindicativas que cremos que poden ser facilmente asumibles polos partidos e que contribuirían á mellora dos servizos culturais, bibliotecas e arquivos, tanto os que conforman as nosas redes e sistemas de ámbito autonómico como os de titularidade estatal.

ARQUIVOS

Posto que sobre os arquivos de Galicia e as diversas redes e sistemas converxe ou pode converxer a acción de distintas administracións, desexamos pór sobre a mesa diferentes necesidades que deben ser abordadas, tanto conxuntamente como desde cada un dos niveis.

En todos os ámbitos administrativos pedímoslles que adopten como propio o lema escollido pola ONU para o día Internacional da muller este 8 de marzo de 2019: Pensemos en igualdade, construamos con intelixencia, innovemos para o cambio, e o apliquen consecuentemente na xestión da totalidade dos arquivos de Galicia. As políticas de igualdade son unha obriga legal, e todos os niveis administrativos deben implicarse no seu desenvolvemento, para permitirnos configurar unha memoria conscientemente construída da que participemos equitativamente as mulleres, tanto como actoras como en canto que traballadoras recoñecidas no noso sector.

No que se refiere á Administración do Estado:

1) En Galicia contamos con arquivos de titularidade estatal y xestión transferida á Comunidade Autónoma: Para estes, a acción da administración do Estado debería centrarse na dotación de edificios adecuados á recollida, custodia e servizo dos fondos, posto que padecen unha carencia crónica de espazo, e están incapacitados para cumprir os seus fins, poñéndose así o Patrimonio Documental do país en risco de perda e destrución, minorando os dereitos da cidadanía en materia de acceso e defensa dos seus dereitos. Necesitamos intervencións áxiles, o Arquivo Histórico Provincial de Ourense aínda non conseguiu estrear a súa nova sede despois de 19 anos de obras.

2) Tamén contamos con Arquivos na nosa comunidade de titularidade e xestión estatal, concretamente os arquivos militares, tanto o Arquivo Militar Intermedio do Noroeste como o Arquivo Naval, ambos os dous con sede en Ferrol. O primeiro, infradotado e polo tanto con dificultades para cumprir as súas funcións de servizo á cidadanía, o segundo directamente sen persoal técnico ao seu cargo. Pedimos ao Estado a súa implicación na dotación non só de infraestruturas, senón tamén de medios materiais e persoais, que poñan en valor a súa inmensa riqueza patrimonial e faciliten á cidadanía o acceso ás fontes documentais, sen esquecer a perspectiva de xénero.

3) Queremos que as novas ferramentas conceptuais de organización e descrición de arquivos se fagan con perspectiva de xénero, e que se negocie a incorporación da mesma nas ferramentas en construción nos ámbitos internacionais onde a administración do Estado nos representa a todas as arquivistas; e que esta perspectiva se aplique ademais á ferramenta PARES, contribuíndo así á visibilización das mulleres non só nos arquivos, senón tamén nos documentos, de forma transversal e non só vinculada a efemérides e a persoas concretas.

Queremos que as mulleres sexan visibles tamén nos foros profesionais, e defendemos a súa presenza neles en igualdade aos compañeiros varóns.

Pedimos ademais que o recentemente creado Observatorio de Igualdade de Xénero do Ministerio de Cultura inclúa os arquivos no seus plans de traballo.

En canto á administración Autonómica:

1) Pedimos unha xestión áxil e eficaz, dotando aos centros propios e aos xestionados do persoal e os medios materiais e tecnolóxicos que lle permitan cumprir non só co seu papel de garantes da custodia patrimonial, senón tamén participar dos procesos de mellora que poñen ao noso alcance as novas tecnoloxías e os novos paradigmas de xestión electrónica.

2) Como medida inmediata, queremos que o Plan de Arquivos, previsto na Lei de Arquivos de Galicia, que levamos esperando 4 anos se presente de inmediato, e que se realice con perspectiva de xénero para todos os procesos arquivísticos.

3) Pedimos ademais recoñecemento da nosa profesión e posta en valor do noso traballo, a través de salarios dignos e niveis adecuados.

4) Queremos apoio loxístico desde a administración autonómica para os arquivos municipais, tan mermados de recursos e tan esquecido, porque consideramos fundamental garantir o dereito da cidadanía de todos os municipios de Galicia á cultura e polo tanto a uns servizos de arquivo que fagan partícipes a todas as personas do uso, desfrute e conservación do patrimonio documental.

Para isto é imprescindible asumir o deber de dotar destes servizos en todos os niveis administrativos e en todos os concellos de Galicia ben como servizos propios, ou ben mancomunalos, compartilos ou xestionalos desde as Diputacións.

Desde a Asociación propoñemos que os partidos políticos asuman o compromiso de que os concellos de máis de 10.000 habitantes dispoñan de Arquivo, con persoal titulado á frente dos mesmos.

En canto á administración local:

No ámbito da administración local, apelamos ao papel das Diputacións como provedoras de servizos de arquivo, tanto para si mesmas como para os concellos pequenos.

No caso das propias diputacións, pedimos que todas elas conten con arquivos e profesionais á súa frente, tanto para poder atender os seus propios fondos como para contribuír á dotación e servizo dos arquivos municipais, dotados de medios económicos e tecnolóxicos adecuados.

E concretamente en materia de arquivos municipais, situados no corazón do nivel administrativo máis próximo á cidadanía, moitas veces carentes de recursos para prover as súas necesidades, é preciso dotar os arquivos, existentes ou de nova creación no concello, de instalacións adecuadas para o desenvolvemento dos servizos, e facilitarlles medios materiais, tecnolóxicos e persoais para poder xestionalos, visibilizándoos e difundíndoos para que a cidadanía coñeza a importancia destes servizos para a cultura, a educación, a formación, o ocio, a garantía de dereitos e para a conservación e difusión da memoria das localidades.

BIBLIOTECAS

No que se refiere á Administración do Estado:

En Galicia contamos con bibliotecas de titularidade estatal e xestión transferida á comumidade autónoma. Para estas bibliotecas a acción da administración do Estado debería centrarse nos seguintes puntos:

1) Unha biblioteca Pública do Estado en Vigo: sabemos que xa se realizaron reunións e visitas á cidad co obxectivo de escoller o mellor emprazamento para unha biblioteca pública do Estado. Desde a nosa asociación solicitamos que non se abandone o tema, que se aborde o máis rápido posible coa finalidade de que a cidade máis poboada de Galicia poda contar en breve cun servizo bibliotecario adecuado, dotado dunhas instalacións, persoal e servizos acordes á cidade.

2) Favorecer a posta en marcha e traslado da súa xestión á Xunta de Galicia do novo edificio da biblioteca pública de Ourense, que acumula xa 19 anos de demora.

3) Establecemento dunha verdadeira política de estado en materia de coordinación de bibliotecas que teña como fin primordial corrixir as desigualdades que existen no acceso a servizos bibliotecarios suficientes e de calidade. Ao redor de uns 3000 municipios do estado, decenas no caso de Galicia, carecen de servizo bibliotecario. A lectura e o acceso á información é un dereito de toda a cidadanía polo que os poderes públicos deberán velar por el, posibilitando que toda a cidadanía, con independencia do lugar onde resida, teña acceso á lectura e á información, á formación e ao ocio. As bibliotecas son as institucións públicas que mellor poden axudar a que todas e todos gocemos deste dereito.

4) A inclusión das bibliotecas e do resto das institucións da memoria nas accións encamiñadas á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 das Nacións Unidas. As bibliotecas como lugares para a liberdade, o encontro, a solidariedade, a educación ao longo da vida, a convivencia cidadá, a cultura, a información e a creatividade, poden axudar a corrixir as desigualdades sociais e contribuír ao cumprimento de moitas das metas e obxectivos da Axenda 2030.

5) A mellora da coordinación bibliotecaria en todo o territorio estatal, desenvolvendo as leis estatais de maneira que se recollan estándares de servizo público en materia de bibliotecas e responsabilidades de financiamento.

6) Recuperación do nivel de financiamento das bibliotecas nos Orzamentos Xerais do Estado aos niveis anteriores á crise.

En canto á administración local:

No ámbito da administración local, apelamos ao papel das Diputacións como provedoras de servizos de bibliotecas para os concellos pequenos.

Desde a asociación propoñemos que os partidos políticos asuman o compromiso de que os concellos de máis de 5.000 habitantes dispoñan de Biblioteca propia (como esixe a lexislación).

En materia de bibliotecas municipais, moitass veces carentes de recursos para desenvolver as súas actividades, é preciso dotar as bibliotecas, existentes ou de nova creación no concello, de instalacións adecuadas para o desenvolvemento dos servizos, e facilitarlles medios materiais, tecnolóxicos e persoais para poder xestionalos, visibilizándoos e difundiéndoos para que a cidadanía coñeza a importancia destes servizos para a cultura, a educación, a formación, o ocio, a garantía de dereitos e para a conservación e difusión da memoria das localidades.

Na Coruña a 17 de Abril de 2019

%d bloggers like this: