BAMAD GALICIA

Inicio » Noticias Bamad

Category Archives: Noticias Bamad

Comunicado de Bamad Galicia ante a crise sanitaria producida polo COVID-19

COMUNICADO DE BAMAD GALICIA ANTE A CRISE SANITARIA PRODUCIDA POLO COVID-19

A Asociación de Profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia, BAMAD Galicia, ante a situación actual xerada pola crise sanitaria provocada polo COVID-19, e á vista da RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, publicada no Diario Oficial de Galicia 49 BIS do xoves, 12 de marzo de 2020, https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_gl.html, facemos constar a nosa disconformidade coas directrices indicadas para as bibliotecas da Comunidade Autónoma Galega.

A resolución establece no Punto Primeiro: medidas preventivas, apartado d) Ensino universitario:

  • As bibliotecas universitarias poderán admitir alumnado ata un terzo da súa capacidade, co fin de posibilitar a separación dos usuarios e dificultar a transmisión do virus.

Así mesmo, no Punto Primeiro: medidas preventivas, apartado h) Equipamentos culturais indícase:

  • Suspéndese a apertura ao público de museos, arquivos e outros equipamentos culturais dependentes da Administración autonómica. No caso das bibliotecas, poderán permanecer abertas, limitando a súa capacidade ata un terzo do máximo permitido co fin de posibilitar a separación dos usuarios e dificultar a transmisión do virus. Así mesmo, recoméndase ás demais administracións titulares de equipamentos culturais a inmediata adopción de medidas semellantes.

De que maneira se establecerá o control para non superar o aforo dun terzo do máximo de capacidade das bibliotecas? Tendo en conta que o se establece o peche das ludotecas e espazos infantís, as bibliotecas permanecerán abertas pero pechando os espazos infantís? Descontarase do aforo máximo dos edificios a cantidade de persoas que poderían albergar os espazos infantís? Como distinguimos o servizo que temos que prestar por urxencia daquel servizo que pode esperar a recuperar a situación de normalidade?

Esta asociación considera que as directrices establecidas son canto menos confusas para os equipamentos culturais, mantendo uns centros pechados e outros con servizos limitados. Por outra banda, non entendemos que as autoridades establezan medidas de protección para todo os empregados públicos e manteña aos empregados públicos das bibliotecas universitarias e públicas en situación de risco ademais do posible perigo para as persoas usuarias. Polo que entendemos que as bibliotecas tamén deberían permanecer pechadas ao público nestes días.

Entendemos tamén que é imprescindible a dotación aos arquivos, bibliotecas e museos xestinados pola Xunta de Galicia de materiais hixiénicos e desinfectantes.

Pensamos que estas medidas axudarán a clarificar os protocolos de actuación e a que todo o persoal destes centros colabore da mellor maneira na resolución desta situación.

Na Coruña a 13 de marzo de 2020

 

Memoria Actividades Bamad Galicia 2019

Presentación da Memoria de actividades 2019 de Bamad Galicia

Preme na imaxe para acceder ao contido completo da Memoria de actividades

 

Memoria anual de actividades da Asociación de profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia, Bamad Galicia, correspondente ao ano 2019.

Presentamos a Memoria anual de actividades e económica da Asociación de profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia, Bamad Galicia, correspondente ao ano 2019. Como en anos anteriores, os eixos de traballo foron: a defensa das nosas profesións, a realización de actividades formativas e o contacto coas persoas asociadas.

 

Medios de comunicación:

En 2019 avanzamos na presenza social aumentando o número de seguidores nas redes sociais e aumentando tamén o número de lectores, visitas e seguidores no blogue. Voltamos a ter algunha presenza nos medios de comunicación coa publicación da nosa opinión e comunicados sobre diferentes temas profesionais.

A nosa imaxe e comunicación cara ao exterior mantivémola a través do blogue, de facebook e twitter. Aumentou con respecto a 2018 o número de artigos publicados a través do blogue que sen embargo non é o lugar onde máis xente nos sigue, ao contrario do seguimento nas redes sociais que continúa a aumentar. A páxina de Facebook, crece pouco a pouco en seguidores e no Twitter temos moita presenza malia que non ofrecemos un traballo de difusión continuo nas redes. Temos que destacar neste aspecto que o aumento é considerable ao contarmos cunha persoa directiva encargada das Redes sociais.

 

Defensa da Profesión:

Ante a defensa das nosas profesións foi un ano intenso de seguimento de actuacións de algunhas administracións, principalmente a local, dirixímonos a varios concellos reclamando actuacións ante as convocatorias de prazas de persoal de arquivos e bibliotecas. Temos que sinalar que persoal de varios concellos se dirixiu a nós pedíndonos asesoramento ante a convocatoria de prazas o que indica que as nosas reclamacións e propostas acaban sendo recoñecidas.

Neste mesmo tema, participamos activamente do Grupo de traballo de Defensa da Profesión de Fesabid cuxo informe foi presentado nas Jornadas Españolas de Información e Documentación 2019, en Barcelona o 16 de maio. O grupo realizou unha xornada formativa en decembro coa finalidade de ampliar o grupo coa creación dun Observartorio da profesión.

No tema da Defensa da profesión destaca a iniciativa de dúas persoas socias de incidir en que a administración acredite as competencias profesionais en bibliotecas. Esta actividade levouse adiante durante todo o ano e continuará en 2020 coa finalidade de que o Instituto Galego das Cualificación convoque esta certificación profesional. Contamos coa colaboración do Servizo de Bibliotecas da Xunta que nos apoian nesta demanda e temos que agradecer a cantidade de persoas e bibliotecas que colaboraron con nós na recollida das preinscricións para participar no proceso de certificación profesional.

Temos que destacar que realizamos unha serie de propostas aos partidos políticos antes as convocatorias electorais estatais e municipais de 2019.

 

Colaboración Institucional:

Participamos activamente dos Consellos de Cooperación Bibliotecaria, Asesor do Libro e da Lectura e do Consello de Arquivos.Colaboramos activamente co Servizo de Bibliotecas xa que enviamos propostas de melloras para a convocatoria do Premio de Innovación Bibliotecario, enviamos tamén propostas de actividades formativas para organizar desde a Rede. Presentamos no Consello de Bibliotecas un Documento con Propostas para a Mellora da Rede de Bibliotecas. Colaboramos tamén co Servizo do Libro na proposta de calendario do Libro e da Lectura.

 

Ofertas de emprego e bolsas de emprego e formación:

Incrementamos a difusión de ofertas laborais o que quere dicir que nestes últimos anos existe unha maior demanda das nosas especialidades e, ao mesmo tempo, a nosa presenza social incidiu en que varias empresas realizaran ofertas de emprego directamente a través de Bamad para difundir entre as persoas socias.

 

Formación:

En 2019 realizamos catro actividades formativas. Ofertamos tres actividades gratuítas, unha para todas as persoas interesadas (grazas á colaboración por cuarto ano co Salón do Libro de Pontevedra), outra para persoas socias, e unha última, coa Fegamp, dirixida a persoal dos concellos.

O Servizo de Bibliotecas organizou as II Xornadas de Bibliotecas públicas de Galicia: bibliotecas inclusivas: accesibles a todas e todos e o II Premio á Innovación Bibliotecaria de Galicia, na primeira actividade colaboramos difundindo a actividade e no premio fomos convidados a participar no xurado do mesmo e realizamos propostas de mellora da convocatoria e da avaliación do Premio.

 

Persoas socias:

De novo as persoas asociadas a Bamad poden desgravar ante facenda na declaración do IRPF de 2019 a cota da asociación. O mantemento da declaración da utilidade pública da asociación implica un maior traballo administrativo para poder facer frente á documentación que se require anualmente ante o rexistro de asociacións e facenda.

Relacionámonos coas persoas asociadas a través do correo electrónico, as redes sociais e o blogue. Intentamos que a transparencia sexa un dos nosos eixos principais de traballo e informar puntualmente de todas as actuacións da Asociación realizadas desde a Directiva. Mantemos comunicación puntualmente con persoas non socias a través de lista de información xeral. Pero esta liña estase utilizando cada vez menos ante a difusión nas redes sociais. Mantemos en exclusividade a información de ofertas de emprego só para persoas socias.

Neste ano aumentou o número de persoas asociadas, houbo máis altas que baixas, acadando as 170 persoas socias. Sabemos que son tempos difíciles, que costa implicarse, asociarse e participar, pero entendemos que é necesario, polo que seguimos traballando para contar con máis persoas asociadas e máis persoas implicadas na vida da asociación.

Neste aspecto temos que destacar a implicación de novas persoas asociadas que, sen estar na directiva, colaboran coa asociación aportando o seu tempo e traballo, polo que estamos enormemente agradecidos.

 

A Xunta Directiva

Febreiro 2020

Emprego cultural en Galicia 2019: arquivos, bibliotecas e museos

O Grupo de Traballo Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega acaba de publicar o informe Emprego cultural en Galicia, 2019.

No documento indican os datos estatísticos utilizados que dividen en dúas partes segundo as fontes.

 

1) Encuesta de Población Activa (EPA) do Instituto Nacional de Estadística (INE), no que se ofrecen datos sobre a totalidade de persoas que desenvolven a súa actividade laboral dentro do ámbito cultural, ou ben porque teñen unha ocupación cultural, ou ben porque traballan nunha actividade económica de tipo cultural.

O número de empregados culturais en Galicia sitúase no ano 2018 en 35.000 persoas, 1.400 menos que en 2017, isto é un 3,2% da poboación activa en Galicia.

Nestes datos non se especifica en que sectores, dentro da cultura, se diferencian os traballos realizados, polo que non podemos establecer cantos deses empregos se corresponden co noso sector.

 

2) Para a segunda análise utilizáronse os datos das Afiliacións á Seguridade Social que ofrece o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social e que explota o Instituto Galego de Estatística (IGE).

Estas diferenzas mostradas entre os datos da EPA e da Seguridade Social son coñecidas á hora de facer datos estatísticos, pero non resolven a información necesaria para o noso sector. En estudos anteriores, o IGE indicaba que en Galicia en 2011 había 2.657 persoas traballando no sector de arquivos, bibliotecas, museos, e actividades relacionadas, en Galicia. Sen embargo neste estudo, con datos de afiliciación á Seguridade Social, só se recollen 472 persoas traballando en 2018 no noso sector.

  • Na nosa interpretación entendemos que existen moitas persoas realizando funcións en arquivos, bibliotecas e museos que non están contratados nas categorías CNO que se inclúen para tirar os datos estatísticos, o que sería unha “confusión” das propias administracións, e das empresas privadas, que contratarían con outras categorías profesionais.
  • Segundo o IGE, en 2011 o noso sector representaba o 8,6% do emprego cultural. Se empregamos estes datos, e damos por suposto que o peso é o mesmo, neste momento tería que haber unhas 3.010 persoas traballando en arquivos, bibliotecas e museos. De calquera maneira, sería un número moi superior ás 472 persoas indicadas pola EPA.
  • Podemos sinalar tamén a grande feminización do sector, que xa é intuído de maneira práctica no día a día do noso traballo, pero que agora se ve confirmado nas diferenzas entre as demanadas de emprego de mulleres e homes. Máis abaixo pódese observar, nas profesións máis demandadas por mulleres e homes nos sectores culturais, como as mulleres escollen en grande medida as profesións relacionadas co nosos sector, mentres que os homes as demandan en menor número e menos das profesións. (Os datos referidos a homes indican que estas profesións non están entre as máis demandadas).

 

Evolución do número de afiliacións á Seguridade Social en Galicia nas ramas do ámbito cultural

Total afiliacións

2014

2015

2016

2017

2018

91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais

399

406

395

401

472

R. Xeral

338

346

334

340

410

Autónomos

60

60

61

61

62

Demanda e contratación de ocupacións:

Ocupacións máis demandadas no ámbito cultural en 2018 CNO-2011 (8 díxitos)

Ocupacións

Demandas

Axudantes de biblioteca e/ou documentación

778

Empregadas/os administrativas/os de arquivos e/ou bibliotecas

487

Bibliotecarias/os

261

Arquivistas

204

Ocupacións máis demandadas por mulleres e homes no ámbito cultural en 2018

Ocupacións

Demandas Mulleres

Demandas Homes

Axudantes de biblioteca e/ou documentación

614

164

Empregadas/os administrativas/os de arquivos e/ou bibliotecas

366

121

Axudantes de museo

230

X

Bibliotecarias/os

195

X

Conservadoras/es de museo e galerías de arte

146

X

Axudantes de arquivo

143

X

Arquivistas

142

X

 

A %d blogueros les gusta esto: