BAMAD GALICIA

Inicio » Noticias Bamad

Category Archives: Noticias Bamad

Orzamentos 2018 para Bibliotecas da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Bibliotecas 2018

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2018 baixa, con respecto ao 2017, un 14%. Desde o ano 2012 a redución foi de máis do 50%

No ano 2018 as bibliotecas públicas de Galicia contarán cun menor orzamento. Nun contexto de “recuperación da crise”, no que a maioría das partidas orzamentarias da Xunta de Galicia se incrementan, as bibliotecas volven a ver reducido o seu orzamento.

A previsión de orzamento para o 2018 contempla unha conxelación da maioría das partidas excepto dúas que incrementan a súa cantidade e unha que diminúe. Os datos poden visualizarse nas gráficas máis abaixo pero queremos sinalar algunhas cuestións que nos parecen preocupantes, por encima das cantidades sinaladas e que vimos demandando desde hai anos desde a nosa Asociación:

1) A necesidade de desenvolver a Lei de Bibliotecas fomentando a cooperación entre as distintas administracións o que debería permitir dotar de mellores servizos, instalacións, equipamento e persoal ás bibliotecas municipais.

2) Moitos servizos de bibliotecas municipais encóntranse en pleno cambio de sistema de xestión bibliotecaria o que obriga a realizar grandes esforzos de persoal, véndose na obriga moitos servizos de contratar servizos de persoal e/ou de xestión para poder facer frente ao cambio. Este proceso debería ser apoiado polo Servizo de Bibliotecas da Xunta que, debido principalmente, á escaseza de persoal do servizo, non pode facer frente ao labor de formación e asesoramento do cambio que sería preciso.

3) Por último seguimos crendo que o fomento do uso da biblioteca e da lectura é imprenscidible para crear sociedes democraticamente maduras polo que non entendemos que a partida que máis baixa o seu orzamento sexa precisamente a doa realización de actividades culturais e de animación á lectura nas bibliotecas.

Os profesionais das bibliotecas reclamamos mellores partidas para as bibliotecas e o desenvolvemento integral de políticas de fomento do libro e da lectura coa participación de todo o sector: administracións, empresas e persoal profesinal.

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

 Coruña, 10 de Novembro de 2018

 

Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos

Partidas 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas formación (4800) 216940 216940 216940 217740 217740 217740 243920
Equipamento da rede (mobiliario) (6251) 90000 90000 90000 90000 90000 100000 64800
Lotes fundacionais (6281) 425000 425000 560000 600000 600000 650000 1500684
Edición libro galego (lotes fundacionais) (6282) 178460 148460 348460 348460 428460 500000 500000
Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322) 60000 60000 60000 60000 60000 100000 190000
Promoción da lectura e do libro (6402) 223000 163000 200000 200000 200000 300000 346845
Actividades culturais e animación á lectura e bibliotecas (6405) 98000 240000 240000 200000 200000 200000 250000
Formación (6400) 10500 10550 10550 10500 10500 10500 15000
Sistema Bibliotecario e Formación bibliotecaria (6401) 335000 335000 200000 200000 200000 200000 298225
Total 1636900 1688950 1925950 1926700 2006700 2278240 3409474

 

Orzamentos para Bibliotecas: evolución

 

 

Orzamentos para Bibliotecas: detalle e total

 

 

Advertisements

Orzamentos 2018 para Arquivos da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos 2018

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2018 aumenta a partida dedicada a Arquivos respecto ao ano anterior nun 36%, aínda que non recuperamos as cifras do ano 2012 nin as dos anos anteriores á crise.

 

Neste ano parece que iniciamos o camiño da recuperación das partidas dedicadas aos arquivos despois duns anos especialmente difíciles.

Celebramos o aumento das partidas orzamentarias pero é necesario que estas dotacións sigan a aumentar para paliar as múltiples deficiencias de infraestruturas e de persoal dos arquivos dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia.

Celebramos tamén a dotación de 416.894€ a través dos servizos xerais de Cultura para instalar un sistema de extinción de lumes no depósito de arquivo situado no polígono do Tambre en Santiago de Compostela.

Aínda así é preciso aumentar o esforzo para conseguir unhas infraestruturas dignas para os centros do sistema de arquivos da Xunta de Galicia, a maioría deles sen espazo suficiente para realizar as súas funcións.

Esperamos tamén que o 2018 sexa o ano da aprobación dun plan de arquivos que avalíe as necesidades de persoal e de infraestruturas dos arquivos, plan que deberá contar cunha memoria económica axeitada, imprescindibles para garantir dereitos e obrigas da cidadanía, para cumprir os compromisos da Xunta de Galicia en materia de transparencia, e para facilitar ao acceso de todos ao patrimonio documental do no pais.

 

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

A Coruña. 10 de Novembro de 2017

 

Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos

Partidas 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) 107406 107406 107406 107406 107406 107406 111762
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. Adquisicións (6231) 17200 0 4972 14972 14972 14972 24000
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) 24000 8835 8835 8835 8835 8835 25000
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) 59966 25631 18750 30000 60000 60000 167058
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) 23336 10850 10850 75000 75000 75000 122285
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) 0 0 0 2100 2100 2100 3907
Publicacións en materia de arquivos (6286) 10000 4186 6095 14095 14095 14095 23000
Obras de conservación de arquivos (6321) 35000 23000 23000 30000 30000 30000 36445
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) 161250 141250 141250 50000 50000 50000 60000
Total 438158 321158 321158 332408 362408 362408 573457

 

Orzamentos para Arquivos: evolución

 

Orzamentos para Arquivos: detalle e total

Valoración Estatísticas das Bibliotecas públicas de Galicia 2015

Galicia conta con 80 concellos sen bibliotecas. Só o 31% da poboación usa os servizos bibliotecarios e destinamos 8,54€ por habitante ás bibliotecas, 1€ menos que no conxunto do estado. Destaca a provincia da Coruña entre as que están por riba da media estatal na maioría dos indicadores.

Isto é o que se desprende dos datos das últimas estatísticas de bibliotecas, correspondentes ao ano 2015, publicadas polo Ministerio de Cultura.

 

As bibliotecas galegas non podemos alegrarnos destes datos xa que non nos deixan quedar en moi bo lugar con respecto á media dos datos bibliotecarios do estado.

 

Queremos lembrar que desde Bamad Galicia levamos anos incidindo en que os recortes nos orzamentos están deixando uns servizos moi deteriorados que vai costar moito tempo recuperar.

 

Aínda así recoñecemos que a administración autonómica está realizando labores que contribúen a mellorar estes datos e que, a pesar dos recortes, sen o seu apoio os datos serían aínda piores. Lembramos como aspectos positivos as axudas ás adquisición de fondos bibliográficos: tanto para a mellora da colección como para o fomento do libro galego. É positivo o apoio á realización de actividades de animación á lectura (Ler Conta Moito). Tamén a mostra de interese na mellora das ferramentas de xestión bibliotecaria coa implementación dun novo software de xestión. Por último hai que salientar o interese en desenvolver ferramentas de planificación como o Mapa e os indicadores de bibliotecas.

Esperamos que estas melloras se noten nun futuro próximo e que en próximas estatísticas podamos contar con mellores resultados.

 

Porén temos que sinalar tamén os aspectos negativos entre os que se encontra o xa sinalado da redución das partidas orzamentarias. Máis significativo é o retraso no desenvolmento das ferramentas de planificación, que lembramos que tiñan que ser aprobadas en 2013. Tamén hai que salientar a falta de control das políticas e accións levadas a cabo desde os concellos nos que nos encontramos con casuísticas, por desgraza bastantes habituais, de contratacións de persoal non especializado e/ou compartindo praza con outros postos que nada teñen a ver coa xestión da información e documentación. Bibliotecas municipais con partidas tamén escasas ou inexistentes. Locais que non cumpren os parámetros do que debería ser unha biblioteca pública… É importante contar coas ferramentas de planificación que indiquen que servizos e de que características se deben ofrecer. E, aínda que non somos partidarios de medidas coercitivas, cremos que desde a Xunta de Galicia, respetando a potestade organizativa dos concellos, se debe mirar pola correcta xestión dos servizos bibliotecarios municipais e, desde logo, non se debe premiar aqueles concellos que non cumpran coa obriga de prestar servizos de calidade.

 

Por outro lado, a dispersión e a perda de poboación, non permiten que concellos pequenos podan prestar servizos de calidade. É necesario regulamentar a cooperación entre as administracións, como se recolle no espírito da Lei de Bibliotecas. Hai que prestar servizos nos que colaboren os Concellos, as Deputacións e a Xunta e hai que procurar dotar de servizos bibliotecarios a toda a cidadanía, mesmo á que non ten servizos nos seus concellos, mediante servizos de préstamo e lectura electrónica, mediante servizos móbiles… ou outros servizos que podan facilitar a difusión e uso dos recursos bibliográficos.

Resumo estatístico de Galicia:

Datos Xerais: contamos con 250 bibliotecas públicas que prestan os seus servizos en 347 puntos de atención bibliotecaria. Hai 80 concellos en Galicia que non dispoñen de ningún servizo bibliotecario. No ano 2015 deuse de baixa 1 biblioteca.

No número de documentos por habitante estamos por riba da media. Contamos con 2,10 doc/hab, mentras que no estado a media é de 1,85.

No número de documentos adquiridos por habitante estamos perto da media, aínda que por baixo dela. En Galicia no 2015 adquiríronse 72,04 doc/hab, mentras que no estado a media foi de 75,44.

No número de visitas á biblioteca por habitantes contamos con 1,99, mentras a media do estado foi de 2,35.

Só o 31% dos habitantes de Galicia está inscrito nalgunha biblioteca pública, mentras no estado a media é de 36.

Prestamos menos documentos por habitante que a media do estado: Galicia presta 0,84 mentras que no estado se prestaron 1,11 doc/hab.

As actividades realizadas nas bibliotecas galegas por cada 1.000 habitante son tamén menores que as do estado: 4,21 frente a 4,31 act/1.000 hab.

Nos gastos correntes destinados ás bibliotecas públicas en Galicia destinouse 8,54€/hab, mentras que no estado o gasto foi de 9,55€

En Galicia contamos cun bibliotecario por cada 5.846 habitantes, mentras que no estado teñen 1 por cada 4.405 habitantes.

 

Datos desiguais por provincias:

Os datos non son iguais para todas as provincias e presentan datos moi desiguais. Destaca en xeral a Provincia da Coruña por estar por riba da media do estado en moitos dos indicadores.

Os datos non son iguais para todas as provincias e presentan datos moi desiguais. Destaca en xeral a Provincia da Coruña por estar por riba da media do estado en moitos dos indicadores.

Así tres das provincias galegas están por riba da media española en documentos por habitante, excepto a de Pontevedra que está por baixo da media.

Nos documentos adquiridos por habitantes Coruña e Pontevedra están por riba da media e Lugo e Ourense por baixo.

Na poboación inscrita a Provincia da Coruña está por riba da media estatal, mentras as outras tres provincias están por debaixo.

No número de préstamos por habitante o provincia da Coruña está moi por riba da media estatal e a de Lugo igual a media, metras que Ourense e Pontevedra están por baixo da media.

No número de visitantes a provincia da Coruña destaca moi por riba da media estatal. As outras tres están por baixo.

Nos gastos correntes por habitante a provincia da Coruña destaca tamén por riba, mentras as outras tres están por baixo.

No número de persoas atendidas por bibliotecario destacan as provincias de Lugo e Ourense con máis persoal en relación á poboación. Está equiparada á media a provincia da Coruña e moi por baixo a de Pontevedra.

 

%d bloggers like this: