BAMAD GALICIA

Twitter

Programa IAP da IFLA: Axenda 2030 da ONU

Dereito a Ler en Electrónico

The Lyon Declaration

BAMAD Galicia entre os asinantes da Declaración

Non ao empréstimo de pago

Eu Amo as Bibliotecas Públicas

Bamad Galicia ante a polémica polo contrato de arquiveira no Concello de Vedra

Ante as noticias publicadas na prensa con respecto á contratación de servizo de arquiveira para realización de proxecto de xestión de arquivos no Concello de Vedra publicado na prensa:

 

Bamad Galicia quere manifestar as seguintes consideracións ao respecto:

1) En primeiro lugar cremos que calquer contrato público debe facerse coas condicións previas de transparencia e igualdade de oportunidades. Polo que sería necesario ter realizado con tempo suficiente a exposición pública, ou neste caso, por ser contrato menor, a petición de ofertas por procedemento negociado para presentarse a este proxecto.

2) Sobre a realización do traballo en tempo menor ao estimado. Cremos que é posíbel realizar este tipo de traballos en menor tempo xa que moitas veces as estimación sobre os traballos a describir fanse sobre cantidades e documentación estimada que non ten porqué levar o tempo previsto. Unhas veces por levar menor traballo de descrición e outras veces, como acontece normalmente na administración, por que se subestime o total e o tempo necesario levando nalgúns casos a superar o tempo e os custes estimados. En calquera caso si é posíbel realizar determinados traballos en menor tempo e isto ten que ver co estado da documentación: organización previa da mesma, o número de unidades de instalación a inventariar, o contido das mesmas…

3) Evidentemente o traballo non se realizaría en xornadas dunha persoa durante 16h., cousa bastante improbábel, pero non impide que un traballo estimado para 3 meses se poda realizar nun mes, polo que indicamos no punto anterior. En todo caso, tamén pode existir un coñecemento previo sobre o estado da documentación da persoa que realiza o traballo, así como unha estimación á alta en exceso por parte da administración que contrata. Isto non debería pasar así, pero moitas veces acontece que a propia administración carece de persoal técnico para valorar este tipo de servizos.

4) Non entramos a valorar a capacidade e coñecementos da persoa que realizou o traballo xa que descoñecemos a súa experiencia profesional. Non ter titulación específica en arquivos non ten porqué impedir que esa persoa teña outra formación ou experiencia práctica no traballo. No caso galego, e sendo recentes as titulacións de biblioteconomía, documentación ou arquivística, moitos dos profesionais que desenvolvemos o noso traballo nestes sectores procedemos doutras áreas de coñecemento relacionadas coas ciencias sociais e as humanidades. Tal e como indican desde a Subdirección Xeral de Arquivos esta persoa ten experiencia na organización de arquivos polo que non podemos dubidar da súa capacidade de traballo neste campo.

5) O que si nos parece irregular é que na petición de subvención, seis meses antes, se incluíse xa o nome dunha persoa para desenvolver o proxecto cando aínda non estaba feito o procedemento negociado polo que neste caso si que pode existir algún tipo de irregularidade na contratación realizada polo Concello.

 

Na Coruña a 15 de xaneiro de 2018

A Xunta Directiva

Advertisements

Orzamentos 2018 para Bibliotecas da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Bibliotecas 2018

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2018 baixa, con respecto ao 2017, un 14%. Desde o ano 2012 a redución foi de máis do 50%

No ano 2018 as bibliotecas públicas de Galicia contarán cun menor orzamento. Nun contexto de “recuperación da crise”, no que a maioría das partidas orzamentarias da Xunta de Galicia se incrementan, as bibliotecas volven a ver reducido o seu orzamento.

A previsión de orzamento para o 2018 contempla unha conxelación da maioría das partidas excepto dúas que incrementan a súa cantidade e unha que diminúe. Os datos poden visualizarse nas gráficas máis abaixo pero queremos sinalar algunhas cuestións que nos parecen preocupantes, por encima das cantidades sinaladas e que vimos demandando desde hai anos desde a nosa Asociación:

1) A necesidade de desenvolver a Lei de Bibliotecas fomentando a cooperación entre as distintas administracións o que debería permitir dotar de mellores servizos, instalacións, equipamento e persoal ás bibliotecas municipais.

2) Moitos servizos de bibliotecas municipais encóntranse en pleno cambio de sistema de xestión bibliotecaria o que obriga a realizar grandes esforzos de persoal, véndose na obriga moitos servizos de contratar servizos de persoal e/ou de xestión para poder facer frente ao cambio. Este proceso debería ser apoiado polo Servizo de Bibliotecas da Xunta que, debido principalmente, á escaseza de persoal do servizo, non pode facer frente ao labor de formación e asesoramento do cambio que sería preciso.

3) Por último seguimos crendo que o fomento do uso da biblioteca e da lectura é imprenscidible para crear sociedes democraticamente maduras polo que non entendemos que a partida que máis baixa o seu orzamento sexa precisamente a doa realización de actividades culturais e de animación á lectura nas bibliotecas.

Os profesionais das bibliotecas reclamamos mellores partidas para as bibliotecas e o desenvolvemento integral de políticas de fomento do libro e da lectura coa participación de todo o sector: administracións, empresas e persoal profesinal.

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

 Coruña, 10 de Novembro de 2018

 

Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos

Partidas 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas formación (4800) 216940 216940 216940 217740 217740 217740 243920
Equipamento da rede (mobiliario) (6251) 90000 90000 90000 90000 90000 100000 64800
Lotes fundacionais (6281) 425000 425000 560000 600000 600000 650000 1500684
Edición libro galego (lotes fundacionais) (6282) 178460 148460 348460 348460 428460 500000 500000
Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322) 60000 60000 60000 60000 60000 100000 190000
Promoción da lectura e do libro (6402) 223000 163000 200000 200000 200000 300000 346845
Actividades culturais e animación á lectura e bibliotecas (6405) 98000 240000 240000 200000 200000 200000 250000
Formación (6400) 10500 10550 10550 10500 10500 10500 15000
Sistema Bibliotecario e Formación bibliotecaria (6401) 335000 335000 200000 200000 200000 200000 298225
Total 1636900 1688950 1925950 1926700 2006700 2278240 3409474

 

Orzamentos para Bibliotecas: evolución

 

 

Orzamentos para Bibliotecas: detalle e total

 

 

Orzamentos 2018 para Arquivos da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos 2018

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2018 aumenta a partida dedicada a Arquivos respecto ao ano anterior nun 36%, aínda que non recuperamos as cifras do ano 2012 nin as dos anos anteriores á crise.

 

Neste ano parece que iniciamos o camiño da recuperación das partidas dedicadas aos arquivos despois duns anos especialmente difíciles.

Celebramos o aumento das partidas orzamentarias pero é necesario que estas dotacións sigan a aumentar para paliar as múltiples deficiencias de infraestruturas e de persoal dos arquivos dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia.

Celebramos tamén a dotación de 416.894€ a través dos servizos xerais de Cultura para instalar un sistema de extinción de lumes no depósito de arquivo situado no polígono do Tambre en Santiago de Compostela.

Aínda así é preciso aumentar o esforzo para conseguir unhas infraestruturas dignas para os centros do sistema de arquivos da Xunta de Galicia, a maioría deles sen espazo suficiente para realizar as súas funcións.

Esperamos tamén que o 2018 sexa o ano da aprobación dun plan de arquivos que avalíe as necesidades de persoal e de infraestruturas dos arquivos, plan que deberá contar cunha memoria económica axeitada, imprescindibles para garantir dereitos e obrigas da cidadanía, para cumprir os compromisos da Xunta de Galicia en materia de transparencia, e para facilitar ao acceso de todos ao patrimonio documental do no pais.

 

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

A Coruña. 10 de Novembro de 2017

 

Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos

Partidas 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) 107406 107406 107406 107406 107406 107406 111762
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. Adquisicións (6231) 17200 0 4972 14972 14972 14972 24000
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) 24000 8835 8835 8835 8835 8835 25000
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) 59966 25631 18750 30000 60000 60000 167058
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) 23336 10850 10850 75000 75000 75000 122285
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) 0 0 0 2100 2100 2100 3907
Publicacións en materia de arquivos (6286) 10000 4186 6095 14095 14095 14095 23000
Obras de conservación de arquivos (6321) 35000 23000 23000 30000 30000 30000 36445
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) 161250 141250 141250 50000 50000 50000 60000
Total 438158 321158 321158 332408 362408 362408 573457

 

Orzamentos para Arquivos: evolución

 

Orzamentos para Arquivos: detalle e total

Formación 2017

Arquivo

Calendario do Libro e da Lectura 2018

%d bloggers like this: